Videonovērošanas datu apstrāde

Pāriet uz galveno saturu

PERSONAS DATU APSTRĀDES PAZIŅOJUMS APMEKLĒTĀJIEM, DARBINIEKIEM UN CITIEM VIDEONOVĒROŠANAS KAMERU UZTVERŠANAS ZONĀ IEKĻUVUŠIEM DATU SUBJEKTIEM

1. Informācija par pārzini
Mūsu nosaukums ir SIA “Latvijas Zaļais punkts”, reģistrācijas numurs: 40003475890, juridiskā adrese: Maskavas iela 240 – 3, Rīga, LV-1063.

Ar mums var sazināties pa tālruni: +371 67039810 vai rakstot uz šādu elektroniskā pasta adresi: info@zalais.lv

2. Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem
Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties, izmantojot iepriekšējā punktā (1. punktā) norādītos sakaru kanālus vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi: dati@zalais.lv
3. Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums
Šajā paziņojumā ir aprakstīts kā mēs veicam savu video novērošanas un citu drošības pasākumu rezultātā ievākto personas datu apstrādi.

Šī paziņojuma mērķis ir sniegt iespēju mūsu teritorijas un telpu apmeklētājiem un citām personām, kas iekļūst videonovērošanas kameru uztveršanas zonā, iepazīties ar mūsu personas datu apstrādes noteikumiem.

Šī ir aktuālā paziņojuma redakcija. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo paziņojumu.

Šā paziņojuma mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, Interneta vietnes izmantošanas noteikumi (pieejami www.zalais.lv interneta vietnē), cita veida paziņojumos) var būt sniegta papildu informācija par Jūsu personas datu apstrādi.

Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība un apstrādāsim tos ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.

4. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus un kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats?
Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem leģitīmiem nolūkiem, tai skaitā:

a)       Mantisko interešu apdraudējuma un dzīvības un veselības apdraudējuma novēršana, noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanai un atklāšanai, sabiedrības drošības nodrošināšanai un citu būtisku leģitīmo interešu nodrošināšana, veicot videonovērošanu

Šī nolūka ietvaros mums ir nepieciešams veikt mūsu teritorijas, ēku, telpu un citu īpašumu videonovērošanu, izmantot personas datu apstrādātājus dažādu funkciju nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā,  sniegt informāciju izmeklēšanas iestādēm, tiesām un citām valsts iestādēm, izvērtējot nepieciešamību, sniegt informāciju arī trešajām personām (piemēram, telpu/teritorijas nomniekiem) to leģitīmo mērķu sasniegšanai (piemēram, noziedzīgu nodarījumu atklāšanai), kā arī izmantot normatīvajos aktos piešķirtās tiesības savu leģitīmo interešu nodrošināšanai.

Papildus informējam, ka mūsu teritorijā un telpās var tikt izvietotas arī citu nomnieku kā pārziņu interešu aizsardzībai videonovērošanas ierīces, šajā gadījumā par šādas videonovērošanas veikšanu atbild katrs nomnieks patstāvīgi.

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams apstrādāt vismaz šādus personas datus: personas izskats (attēls), personas atrašanas vieta un laiks, personas veiktās darbības video kameru uztveršanas zonā un citi dati atbilstoši nepieciešamībai;

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

–          Juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts) – jo teritorija ir apdraudējuma objekts un normatīvie akti nosaka paaugstinātas drošības prasības šādu objektu apsardzei;

–          Pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts);

 

b)      Apmeklētāju uzskaite, mantisko interešu apdraudējuma, noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanai un atklāšanai, sabiedrības drošības nodrošināšanai un citu būtisku leģitīmo interešu nodrošināšana

Šī nolūka ietvaros mēs ievācam informāciju par Jūsu identitāti, kuru nepieciešams iekļaut apmeklētāju reģistrācijas žurnālā.

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešami vismaz šādi personas dati: Jūsu vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, automašīnas numurs (ja teritorijā tiek iebraukts ar automašīnu), personu apliecinoša dokumenta vizuāla pārbaude, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums un cita informācija, ierašanās laiks un teritorijas  vai telpas atstāšanas laiks.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

–          Juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts) – jo teritorija ir augsta apdraudējuma objekts un normatīvie akti nosaka paaugstinātas drošības prasības šādu objektu apsardzei;

–          Pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts);

c)       Caurlaižu režīma uzturēšana

Šī nolūka ietvaros mēs ievācam informāciju par Jūsu identitāti un nepieciešamību saņemt caurlaidi, kuru nepieciešams iekļaut caurlaides reģistrācijas žurnālā un izvietot uz caurlaides.

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešami vismaz šādi personas dati: Jūsu vārds, uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), personu apliecinoša dokumenta vizuāla pārbaude, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums un cita informācija, ierašanās laiks un teritorijas  vai telpas atstāšanas laiks.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

–          Juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts) – jo teritorija ir augsta apdraudējuma objekts un normatīvie akti nosaka paaugstinātas drošības prasības šādu objektu apsardzei;

–          Pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts).

5. Kas varētu piekļūt Jūsu personas datiem?
Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei.

Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

1)      mūsu un citu uzņēmumu, kas ietilpst mūsu uzņēmumu grupā, darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei, piemēram, apsardzes darbinieki, drošības dienesta darbinieki, tiešie vadītāji;

2)      personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, apsardzes pakalpojumu sniedzēji, datu bāzes tehniskais uzturētājs;

3)      izmeklēšanas iestādes, drošības iestādes un citas valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos;

4)      atsevišķos gadījumos teritorijas un telpu nomnieki to leģitīmo mērķu sasniegšanai (piemēram, noziedzīgu nodarījumu atklāšanai).

6. Kādus sadarbības partnerus personas datu apstrādē jeb personas datu apstrādātājus mēs izvēlamies?
Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs rūpīgi izvēlamies personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.Uz doto brīdi mēs varam sadarboties ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām:

1)      ārpakalpojuma apsardzes pakalpojumu sniedzējs;

2)      IT infrastruktūras, datu bāzes tehniskais uzturētājs.

Personas datu apstrādātāji var laiku pa laikam mainīties, par ko mēs veiksim izmaiņas arī šajā dokumentā.

7. Vai Jūsu personas dati tiek sūtīti uz ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm?
Mēs nenododam datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.
8. Cik ilgi mēs glabāsim Jūsu personas datus?
Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām. Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā), kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim.Piemēram, videonovērošanas ierakstus mēs glabāsim līdz 3 (trīs) mēnešiem, lai nodrošinātu attiecīgu pierādījumu esamību pretenziju vai incidentu fiksēšanas gadījumā.Apmeklētāju reģistrācijas žurnāli var tikt saglabāti līdz 12 mēnešiem. Caurlaižu režīma nodrošināšanai – līdz brīdim kamēr caurlaide ir spēkā un/vai līdz 3 mēnešiem pēc caurlaides termiņa beigām, lai nodrošinātu vēlāk fiksētu notikumu izmeklēšanu.
9. Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi?
Personas datu atjaunošana

Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši, piemēram, izmaiņas saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa, objekta īpašnieka maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.

Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā. Tomēr Jums nav tiesību pieprasīt videoierakstu labošanu vai papildināšanu, jo tas būtu uzskatāms par informācijas viltošanu vai sagrozīšanu. Mēs paturam tiesības neizsniegt Jums personas datu kopiju, t.sk. videonovērošanas laikā iegūtos personas datus gadījumos, kad šāda izsniegšana skartu citus datu subjektus un nepastāvētu tehniskas iespējas izsniegt personas datu kopiju bez citu datu subjektu tiesību aizskāruma, kā arī gadījumā, ja kad šāda izsniegšana tās apjoma vai sarežģītības dēļ prasītu pārmērīgu laika, darbinieku vai finanšu resursu piesaisti. Mēs cienām šīs Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, Jūsu pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi), un, ja būs iespējams tad attiecīgi labosim vai izdzēsīsim Jūsu personas datus.Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības, kādā no šiem veidiem:

1)      iesniedzot attiecīgu iesniegumu klātienē un identificējot sevi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu mūsu birojā pēc adreses: Maskavas iela 240 – 3, Rīga, LV-1063,  katru darba dienu no plkst. 10-16;

2)      iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to mums pa pastu uz šo adresi: Maskavas iela 240 – 3, Rīga, LV-1063.

3)      iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to uz mūsu e-pastu: dati@zalais.lv, parakstot  to ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot Jūsu iesniegumu mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā no attiecīgas situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.Piekrišanas atsaukšana

Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un mēs turpmāk Jūsu personas datus, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.

Jūs varat arī iebilst Jūsu personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmām interesēm.

10. Kur Jūs varat iesniegt sūdzību saistībā ar personas datu apstrādi saistītiem jautājumiem?
Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums.

Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un Jūs uzskatāt, ka mēs tomēr pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju Jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas mājas lapā: (http://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizsardziba/privatpersonam/iesniegumu-paraugi/).

11. Kādēļ Jums ir jāsniedz mums savi personas dati?
Galvenokārt, mēs Jūsu informāciju ievācam, lai nodrošinātu drošību mūsu teritorijā un telpās, aizsargātu Jūsu vitāli svarīgas intereses, izpildītu mums saistošos juridiskos pienākumus un lai īstenotu savas leģitīmās intereses. Šajos gadījumos mums noteiktas informācijas iegūšana ir nepieciešama attiecīgu nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas informācijas nesniegšana var apdraudēt caurlaides izsniegšanu vai Jūsu iekļūšanu mūsu teritorijā vai telpās. Ja dati nebūs nepieciešami obligāti, bet to iesniegšana varētu palīdzēt uzlabot darba vidi vai Jūsu nodarbinātības apstākļus, mēs norādīsim, ka datu sniegšana ir brīvprātīga.
12. Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus?
Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no šiem veidiem:

1)      no Jums paša, iesniedzot mums datus par sevi;

2)      no trešajām personām, kuras iesniedz datus par Jums (piemēram, Jūsu darba devēja);

3)      attiecīgos gadījumos no citiem mūsu uzņēmumu grupas uzņēmumiem;

4)      no videonovērošanas ierakstiem un piekļuves kontroles sistēmām.

13. Vai Jūsu personas dati tiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā?
Mēs Jūsu datus neizmantojam automatizēto lēmumu pieņemšanā.

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes.

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu Tev patīkamu tīmekļa vietnes apmeklējuma pieredzi. Sīkdatnes Tev ļauj droši piekļūt lapai, bet mums – analizēt lapas apmeklējumu un uzlabot tās darbību.
Šeit Tu vari izvēlēties, kuras sīkdatnes apstiprināt. Uzzini vairāk par  privātuma aizsardzības politikas nosacījumiem. Atceries, ka savu izvēli jebkurā laikā vari mainīt, aktivizējot saiti Sīkdatņu iestatījumi.