Latvijas Zaļais punkts atbild uz jautājumiem par elektroprecēm kā dabas resursu nodokļa objektiem

Atpakaļ
Dalīties
Pāriet uz galveno saturu

LAURA BERGA, SIA Latvijas Zaļais punkts Vides pārvaldības un kvalitātes vadītāja

Neskatoties uz to, ka daudz uzmanības tiek pievērsts iepakojumam kā daba resursu nodokļa objektam saistībā ar daudzām izmaiņām normatīvajos aktos no šā gada 1. jūlija, atgādinām, ka ir arī citi, ne mazāk svarīgi dabas resursu nodokļa objekti: elektriskās un elektroniskās iekārtas kā videi kaitīgās preces, par kuru uzskaites niansēm interesējas Latvijas Zaļā punkta klienti. Sniedzam uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

Kā uzņēmumā identificēt un uzskaitīt elektriskās un elektroniskās iekārtas?

Pirmo reizi realizējot vai sākot izmantot savā saimnieciskajā darbībā Latvijas Republikas teritorijā elektriskās un elektroniskās iekārtas (turpmāk tekstā — EEI), komersantam ir pienākums tās uzskaitīt svara kilogramos, sagrupēt attiecīgās kategorijās un aprēķināt dabas resursu nodokli (turpmāk tekstā — DRN).

Lai uzskaitītu EEI, tās vispirms jāatšķir no pārējām precēm. Lai to izdarītu, komersantam jāpārliecinās vai attiecīgā prece atbilst EEI definīcijai. Definīcija ir atrodama 2010. gada 28. oktobra likumā «Atkritumu apsaimniekošanas likums» 1. panta 22. punktā, un tā nosaka, ka «Elektriskās un elektroniskās iekārtas ir iekārtas, ko darbina ar elektrisko strāvu vai elektromagnētisko lauku, un iekārtas elektriskās strāvas un elektromagnētiskā lauka ģenerēšanai, piegādei un mērīšanai, kas konstruētas izmantošanai ar spriegumu, kurš nepārsniedz 1000 voltu maiņstrāvai un 1500 voltu līdzstrāvai, un kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām kategorijām». Ja Latvijā ievestai vai Latvijā saražotai un pirmo reizi pārdotai precei piemīt šīs īpašības, tad tā ir elektriskā vai elektroniskā iekārta, un tā ir DRN objekts.

Nākamais solis būtu noteikt attiecīgās EEI kategoriju. Lai noteiktu atbilstošu EEI kategoriju, komersantam

ir jānoskaidro iekārtas veids, svars un izmērs. EEI klasifikācija ir norādīta Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 404 «Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas» 7. pielikumā un Ministru kabineta 2014. gada 8. jūlija noteikumu Nr. 388 «Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība» 2. pielikumā.

Elektriskās un elektroniskās iekārtas ir iedalāmas 6 kategorijās:

  1. KATEGORIJA Temperatūras maiņas iekārtas.
  2. KATEGORIJA Ekrāni, monitori un iekārtas ar ekrānu, kura virsmas laukums ir lielāks par 100 cm2.
  3. KATEGORIJA Spuldzes.

4.1. KATEGORIJA Liela izmēra iekārtas (vismaz viens ārējais izmērs pārsniedz 50 cm), tai skaitā mājsaimniecības preces, IT un telesakaru iekārtas, patērētāju iekārtas, gaismekļi, skaņas vai attēlus demonstrējošas iekārtas, mūzikas ierīces, elektriski un elektroniski instrumenti, rotaļlietas, izklaides un sporta aprīkojums, medicīnas ierīces, monitoringa un kontroles instrumenti, tirdzniecības automāti, ierīces elektriskās strāvas ražošanai un citas iekārtas (izņemot šā pielikuma 1., 2. un 3. kategorijā ietilpstošās iekārtas).

4.2. KATEGORIJA Fotoelementu paneļi un invertori.

  1. KATEGORIJA Maza izmēra iekārtas (neviens ārējais izmērs nepārsniedz 50 cm), tai skaitā mājsaimniecības preces, plaša patēriņa audiovizuālas iekārtas, gaismekļi, skaņas vai attēlus demonstrējošas iekārtas, mūzikas ierīces, elektriski un elektroniski instrumenti, rotaļlietas, izklaides un sporta aprīkojums, medicīnas ierīces, monitoringa un kontroles instrumenti, automātiskie sadalītāji, ierīces elektriskās strāvas ražošanai un citas iekārtas (izņemot šā pielikuma 1., 2., 3. un 6. kategorijā ietilpstošās iekārtas).
  2. KATEGORIJA Mazas informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju iekārtas (neviens ārējais izmērs nepārsniedz 50 cm).

Katrai no šīm kategorijām ir sava DRN likme, kas savukārt ir norādīta 2005. gada 29. decembra likuma «Dabas resursu nodokļa likums» 6. pielikumā:

Preces veids Likme (eiro) par 1 kg 1. KATEGORIJA Temperatūras maiņas iekārtas 2,50 2. KATEGORIJA Ekrāni, monitori un iekārtas ar ekrānu, kura virsmas laukums ir lielāks par 100 cm2 3,50 3. KATEGORIJA Spuldzes 8,58 4. KATEGORIJA Liela izmēra iekārtas (vismaz viens ārējais izmērs pārsniedz 50 cm) 3,00 5. KATEGORIJA Maza izmēra iekārtas (neviens ārējais izmērs nepārsniedz 50 cm) 3,00 6. KATEGORIJA Mazas informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju iekārtas (neviens ārējais izmērs nepārsniedz 50 cm) 3,50

Tas nozīmē, ka, lai klasificētu EEI pa kategorijām, atsevišķos gadījumos jānoskaidro arī preces izmērs, kā, piemēram, 2., 4., 5. un 6. kategorijas EEI.

Ērtākais veids, kā noteikt EEI izmēru, ir tad, ja citas valsts preču piegādātājs savā noformētā un parakstītā dokumentā, kas apliecina videi kaitīgo preču svaru, norāda arī attiecīgās EEI izmēru vai arī attiecīgo kategoriju, kurā iekārta ir jānorāda. Gadījumā, ja piegādātājs nesniedz šādas ziņas, tad Latvijas uzņēmumam pašam ir jārūpējas par EEI izmēra noteikšanu. Iekārtu drīkst mērīt pats uzņēmums. Viens no vieglākajiem veidiem ir mērīt iekārtas iepakojumu. Ja kastes izmērs ir mazāks par 50 cm, var pieņemt, ka arī pašas iekārtas izmērs nepārsniedz 50 cm.

Jāievēro, ka ir viena kategorija, kurā izmērs ir mērāms nevis cm, bet gan cm2-, tā ir 2. kategorija: Ekrāni, monitori un iekārtas ar ekrānu, kura virsmas laukums ir lielāks nekā 100 cm2.

Savukārt atsevišķo gadījumos, un tas attiecas uz 1. kategoriju, ir jānoskaidro preces specifiskās funkcijas. Tā, piemēram, «Temperatūras maiņas iekārtas» ir tādas iekārtas, kas ir ar iekšējām shēmām, kurās izmanto citas vielas, nevis ūdeni. Tātad uzņēmumam pirms preces klasificēšanas kādā no kategorijām ir jānoskaidro, kādas vielas izmanto iekšējās shēmās: ja kondicionēšanas iekārtās iekšējās shēmās tiek izmantots ūdens, tad tās būs jāuzrāda kategorijās «Liela izmēra iekārtas» vai «Maza izmēra iekārtas».

Kuros dokumentos uzņēmumam meklēt elektriskās un elektroniskās iekārtas to svara uzskaites vajadzībām?

Komersantam bieži grūtības sagādā starp visām savām precēm sameklēt un uzskaitīt tieši EEI. Iesakām sākt ar preču iegādes dokumentiem, tas ir, ar pavadzīmēm.

Pavadzīmēs var identificēt EEI pēc nosaukuma. Ja to nevar izdarīt pēc nosaukuma, tad bieži pavadzīmēs ir norādīts preces kombinētās nomenklatūras kods. Eiropas Savienībā (ES) preču kombinētās nomenklatūras kodi ir izveidoti uz starptautiskās Harmonizētās preču aprakstīšanas un kodēšanas sistēmas (Harmonizētā sistēma, HS) bāzes. HS ir sistematizēts preču aprakstu un kodu saraksts, kas tiek izmantots visā pasaulē, galvenokārt, starptautiskās tirdzniecības un statistikas vajadzībām. To izveidojusi un uztur Pasaules Muitas organizācija.

HS preču kodi sastāv no sešiem cipariem, savukārt uz HS pamata izveidotās ES kombinētās nomenklatūras preču kodi sastāv no astoņām zīmēm.

Ja kods ir zināms, tad atliek Centrālā statistikas pārvaldes tīmekļvietnē internetā atrast koda atšifrējumu, t.i., preces nosaukumu. Parasti EEI kombinētās nomenklatūras kodi sākas ar astotnieku vai devītnieku.

Komersantam jābūt uzmanīgam un jāatceras, ka, meklējot EEI, ir jāpārskata ne tikai to preču pavadzīmes, kurās ir preces, kas tiek ievestas Latvijā, lai tālāk pārdotu klientam Latvijā, bet arī tās pavadzīmes, kurās ir norādītas preces, ko komersants izmantos savai saimnieciskai darbībai. Tas jādara tāpēc, ka Dabas resursu nodokļa likuma 3. pantā noteikts, ka nodokļa maksātājs ir persona, kura pirmā Latvijas Republikas teritorijā:

  1. a) realizē videi kaitīgas preces,
  2. b) savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto videi kaitīgas preces, izņemot preces, kuras apliekamas ar nodokli, tās realizējot.

Vēršam uzmanību uz to, ka DRN vajadzībām ir jāuzskaita visu EEI svaru, t.i., gan tās, kuras tika ievestas Latvijā un pārdotas, gan tās, kuras uzņēmums sāk izmantot savā saimnieciskajā darbībā, un arī tās, ko uzņēmums saražojis pats un realizējis Latvijā.

Ja elektrisko iekārto tirdzniecībai ir gadījuma raksturs, tad tās var meklēt arī savstarpējo darījumu līgumos par preču iegādi ārvalstīs. Līgumos varētu būt preču nosaukumi.

Iesakām arī izmantot savu uzņēmumu elektroniskās preču uzskaites kartītes, jo šajās kartītēs katrai precei jau varētu būt norādīts preču kombinētās nomenklatūras kods, kas atvieglotu EEI identifikāciju. Komersantam būtu vieglāk identificēt EEI, ja jau sākotnēji preču kartītē tiktu ievadīta pazīme, ka konkrētā prece ir konkrētas kategorijas EEI, un pievienotais preces attēls arī atvieglotu EEI identificēšanu.

Kādās citām vajadzībām sagatavotās atskaitēs meklēt elektriskās un elektroniskās iekārtas?

Ja komersants ieved preces no ES dalībvalstīm, tad var gadīties, ka uzņēmumam ir jāiesniedz Intrastat atskaiti Centrālās statistikas pārvaldei. Intrastat ir ES izstrādāta statistiskās uzskaites sistēma, kas nodrošina informācijas iegūšanu par tirdzniecību starp ES dalībvalstīm. Uzņēmumam, izvedot preces no Latvijas uz kādu ES dalībvalsti vai ievedot preces no ES dalībvalsts, ir jāuzskaita preču izvedums vai ievedums Intrastat pārskata veidlapās, kurās ir jānorāda:

■ preces kombinētās nomenklatūras kodu,

■ prece vērtību,

■ preces svaru,

■ preces daudzumu papildmērvienībās,

■ darījuma partnervalsti,

■ darījuma veida kodu.

Tātad, ja jūsu kolēģis vai ārpakalpojuma sniedzējs jau ir aizpildījis Intrastat atskaiti, jūs droši varat salīdzināt savas atrastās un identificētās EEI ar tām, kuras jūsu uzņēmums uzrāda Intrastat atskaitē.

Tomēr jāatceras, ka Intrastat atskaitē ir tikai tās preces, kas norādītas darījumos ar ES dalībvalsti! Ja jūsu uzņēmums ieved preces no trešajām valstīm, iesakām EEI mēģināt identificēt muitas iestādes apstiprinātā starptautisko kravas pārvadājumu pavadzīmē, kurā arī ir atrodams kombinētās nomenklatūras kods.

Kā vizuāli identificēt elektriskās un elektroniskās iekārtas komersanta veikalā vai noliktavā.

Viens no veidiem, kā vizuāli identificēt EEI, ir to marķējums. Marķējumu uz iekārtām izvieto ražotājs ievērojot standartus par iekārtu marķēšanu. Marķējumu izvieto uz iekārtas redzamā vietā. Marķējumam jābūt viegli salasāmam un neizdzēšamam. Ja iekārtu tās izmēra vai funkciju dēļ nav iespējams marķēt, marķējumu izvieto uz iekārtas iepakojuma, garantijas talona un norāda lietošanas instrukcijā.

EEI marķējuma simbols ir noteikts Ministru kabineta 2014. gada 8. jūlija noteikumu Nr. 388 «Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība» 3. pielikumā.

Atgādinām, ka pievienojoties SIA Latvijas Zaļais punkts organizētajai ražotāja paplašinātās atbildības sistēmai par EEI atkritumu apsaimniekošanu, jūsu uzņēmums saņem atbrīvojumu no DRN maksāšanas!


Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes.

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu Tev patīkamu tīmekļa vietnes apmeklējuma pieredzi. Sīkdatnes Tev ļauj droši piekļūt lapai, bet mums – analizēt lapas apmeklējumu un uzlabot tās darbību.
Šeit Tu vari izvēlēties, kuras sīkdatnes apstiprināt. Uzzini vairāk par  privātuma aizsardzības politikas nosacījumiem. Atceries, ka savu izvēli jebkurā laikā vari mainīt, aktivizējot saiti Sīkdatņu iestatījumi.